مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند سیامک نادری

 

ننگ سکوت وخفت وخواری مریم رجوی درمقابل ترامپ وکشتارفلسطینان درقبال سیاست ترامپ وانتقال سفارت امریکا به بیت 1212المقدس وبرغم بیش از۵۸ کشته و ۲۷۰۰ زخمی، کما اینکه دراین روند برکشته ها ورخمی ها افزوده خواهد شد.

ودرحالیکه اکثردولت ها، سازمان ملل ومجامع حقوق بشری وشخصیت ها وافکارعموی وبویژه ایرانیانی که انتخاب کرده ان باشرف وآزاده باشند. وحتی رسانه های امریکایی ونیویورک تایمز*، دربرابر این سیاست وکشتارموضع گرفته اند. سکوت وخفقان گرفتن خفت بارمریم رجوی)رئیس جمهوربرگزیده مقاومت؟( دربرابر انتقال سفارت وکشتارروزافزون فلسطینیان، چیزی جزخیانت، جهت کرنش وپابوسی وچاکرمنشی به منجی استراتژی به گل نشسته مجاهدین نبوده ونیست.

 

همانطور که رجوی درسال ۹۶ گفته بود:» با آمدن ترامپ دوران دوران ما است«.وتا بهمن ماه سال ۹۷ وعده سرنگونی داده است. این همان زمانبندی است که پیشترجان بولتون درمراسم ویلپنت برای سرنگونی رژیم تعیین کرد بود. همچنانکه جولیانی مشاورغیررسمی ترامپ، درکنوانسیون ایرانیان درماه گذشته ازمریم رجوی بعنوان آلترناتیو رژیم سخن می گوید وبه حمایت تمام عیارازاومی پردازد. بیش وپیش ازاینکه مسعود ومریم رجوی، به فلسطین وآرمان ومردم آنها خیانت کند. به عاشقانش ومردم خیانت کرده بود. دریک دگردیسی کامل العیارآنها انتخاب کردند بجای اینکه امین مردم با شند، امین صدام باشند. واینک نیز امین برادران نئوکان، ازجان بولتون تا جولیانی ومک کین گرفته، تا ترامپ، به عبارتی تنها شانس وگزینه باقی مانده برای دستیابی به قدرت وحاکمیّت.

رجوی درباره ازدواج یاسرعرفات گفته بود:» اوعهد کرده بود که ازدواج نکند… وعهدش با مردم فلسطین بود وحاال زیرعهدش زده و…« و ازدواج کردنش را »خیانت ونقض عهد با مردم فلسطین »یاد کرد.

1313

رجوی بهنگام محاصره یاسر عرفات درسال ۲۰۰۲ میالدی درنوارغزه، واینکه عرفات النهایه پذیرفت ازرام هللا مقر خود خارج شود گفت:» او بایستی می ماند و شهید می شد تا راهش ادامه پیدا کند!.« عجیب است نسخه ایی که برای عرفات می پیچیدید، خود اجرا نکرد.

 

همچنین وقتی که یاسر عرفات مبارزۀ مسلحانه به شکل گذشته را کنار گذاشت، این موضوع را اشتباه وعقب نشینی اودانسته وگفت:»آیا مردم فلسطین وضع بهتری خواهند داشت یا وضعشان بدتر خواهد شد؟« درحالیکه دردادگاه پوئک وکنارگذاشتن مبارزه مسلحانه ازطرف رهبری مجاهدین نیازی به توضیح عقب نشینی های پی درپی رجوی ندارد.

1414

دشمن اصلی مریم رجوی کیست؟

نه تنها مریم رجوی، بلکه درتمام سایت های تابعه مجاهدین، با فرمان مریم رجوی به موضوع انتقال سفارت و کشتارفلسطینان پرداخته نشده است. بلکه هرروزبه منتقدین سیاست های ننگ آمیزآویختن به دامن ترامپ وتوتالیتاریسم حاکم برسازمان، بالوقفه کتاب ومقاله و… چاپ می کنند.

 

درآخرین شاهکارتوسط حمید اسدیان ۷۰۰۰ فحش توسط بفرمان مریم رجوی نثارمنتقدین جدا شده ازشورا وسازمان شده است. این فحاشی ها ودستگاه ارعاب وتهاجم به آزادی وحرمت ها ی انسانی، آنروی سکه خیانت به مردم وآزادی وآویختن به سیاست ها ترامپ وپوشاندن چنین خیانت وفسادی است. قدرت فساد می آورد. اما کسی که درپی قدرت وکسب حاکمیّت با استفاده ازهرابزاری می باشد، خواه ناخواه وبصورت گریزناپذیر،پیشایپش درمنجالب فساد وجنایت غوطه ور است. به طبع هرکسی بعنوان بختک درخدمت تأیید والپوشانی وکتمان حقیقت به سود این با ند وبیت تبهکاررهبری عقیدتی درآید، خواه ناخواه درکنارآنان قرار می گیرد وباید پاسخگوی سیاستها وجنایت وفساد باشد.

مردم ،کارگران واعضا وعاشقان ازدیدگاه رجوی

پیشتر ازاین نیزمهوش سپهری)نسرین( همردیف رهبری؟!،درسال۱۳۸۰ درحضوررجوی ومریم و ۴۰۰۰ رزمنده ارتش آزادیبخش میگوید:»این مردم بی غیرت، بلند نمی شوند انقالب کنند؟!. اینها لیاقت این رهبری)رجوی(را ندارند«.او که همطراز مسعود ومریم رجوی قرار گرفت، چنین توهین نفرت انگیزی به مردم روا می دارد. رجوی درسال ۸۹درباره کارگران می گفت:»اینقدر کارگر کارگر نکنید، همین کارگران اگر یک شب با آنها باشید، همانجا بی سیرت تان می کنند )همراه با لحن طعنه واستهزای رجوی(و… « رجوی درسال۱۳۶۹ درحضور۴۰۰۰ اعضا برتابلونوشت:» مرا نکشید، مرا نفروشید.« ما همه شوکه شدیم. ما عاشق ترین اوبودیم. غافل ازآنکه رجوی، پیش ازآنکه چنین بنویسد وما را چنین بگمارد، عشق را، عاشقانش را، ومردم وآرمانش را فروخته بود. این نه اولین ونه آخرین نمونه ازاین دست گردیسی نبود ونیست. پیش ازاین نیزدر دختران انقالب را با فرهنگ وایدئولوژی اسالمی بدحجاب نامیده است.

سرمقاله دیروزنیویوک تایمز ضمیمه است: سرمقاله نیویورک تایمز دونالد ترامپ با اعالم پایتختی بیت المقدس برای اسرائیل، صلح را کشت و نشان داد که آمریکا هرگز بی طرف نیست. اسرائیل هم مردم معترض را به ضرب گلوله کشته و زخمی می سازد. روزی که ایاالت متحده آمریکا سفارتش را در قدس باز کرد، همان روزی است که جهان انتظارش را میکشید؛ چرا که قرار بود پایان درگیری بیپایان و خاتمه تراژدی خونبار دو طرف باشد. اسرائیلیها و فلسطینیان پایتختی را در قدس متصور بودند و آمریکاییها چندین نسل میانجی صلحسازی بودند و بر ادعاهای هیچکدام از طرفین صحه نمیگذاشتند تا توافقی برای حل تمام مسائل حاصل شود. اما دونالد ترامپ دوشنبه این سفارت را به عنوان هدیهای بدون سازش یا پیششرط به دولت بنیامین نتانیاهو داد و ضربهای به فلسطینیان زد. جهان شاهد طلوع صلح و امنیت جدیدی که برای مردمان دو طرف از مدتها پیش رویایش را در سرمیپرواندند، نبود. در عوض، جهان شاهد بود که سربازان اسرائیلی دهها ]۶۰ نفر[ معترض فلسطینی را به ضرب گلوله کشت و هزاران تن ]۲۷۰۰ نفر[ دیگر را در امتداد حریم اسرائیل با نوار غزه زخمی کرد. این اقدام یکجانبه به جای مذاکره و سازش در راستای خدمت به اهداف دولتهای دستراستی متوالی اسرائیل عمل کرده است. آنها به صورت مداوم شهرکسازی در کرانه باختری، سرزمینی که فلسطینیان انتظار دارند بخشی از کشور فلسطین باشد، توسعه دادند. حتی زمانی که اسرائیلیها در ۲۰۰۵ نابودی شهرکها در غزه را آغاز کردند، این کار را بدون مذاکره بر سر یک توافق انجام دادند. آنها این اقدام را با هدف افزایش امنیت اسرائیل در کوتاه مدت انجام دادند، در حالی که ناامیدی فلسطینیان و قدرت گروه حماس را افزایش دادند. دولتهای اسرائیل سالها تاکید کردهاند هیچ شریک صلحی در طرف مقابل نیست و به گونهای عمل کردند که این را به شکل یک »حقیقت« نشان دهند. احتمال برقراری صلح رو به افول است و مولفه دموکراتیک اسرائیل با فشار اشغال بلند مدت میلیونها فلسطینی که سرزمین خودشان را ندارند، همچنان رو به نابودی است. ترامپ مکررا وعده یک طرح صلح بزرگ را میدهد و او اکنون وزنه آمریکا را به سمت این استراتژی حداکثری اسرائیل انداخته است. ایاالت متحده چندین دهه به میانجیگری میان اسرائیل و فلسطینیان افتخار میکرد. دولتهای پیاپی خواستار فرمول صلحی میشدند که طرفین روی مسائل کلیدی مذاکره کنند، حریمهایی میان دو کشور تعیین شود، حفاظت از امنیت اسرائیل، چگونگی مدیریت آوارگانی که گریختند یا پس از تشکیل اسرائیل در ۱۹۴۸ رانده شدند؛ و تصمیم گیری درباره آینده قدس که قرار بود پایتخت مشترک اسرائیلیها و فلسطینیها شود. اینکه ترامپ، قدس را به عنوان »پایتخت اسرائیل« به رسمیت شناخت و سفارت کشورش را به آنجا منتقل کرد، در واقع کنار زدن ۷۰ سال بیطرفی آمریکاست. اینکه اسرائیل روی حفاظت از حریمهایش با غزه تاکید دارد، با این مساله که آنها از مهمات واقعی به جای گاز اشکآور، آب پرفشار و سایر تدابیر غیر کشنده علیه معترضان استفاده میکند، تفاوت دارد. فلسطینیان دوباره و دوباره از رسیدن به صلح ناکام ماندند.

نگاهی به سایت :مریم رجوی ۱۰مرداد۱۳۹۵

ملاقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس

 

دیدارها// CATEGORIES

عصر شنبه ۳۰ژوئیه۲۰۱۶ مریم رجوی با آقای محمود عباس پرزیدنت دولت فلسطین دیدار و درباره بحرانهای منطقه گفتگو كرد. پرزیدنت محمود عباس در این دیدار بر ضرورت مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم در منطقه تاكید كرد و آخرین تحوالت در خاورمیانه بهویژه مسائل مربوط به فلسطین و ابتكار فرانسه در این رابطه را باطالع مریم رجوی رساند. مریم رجوی ضمن تقدیر از همبستگی مقاومت فلسطین و رهبر آن با مردم و مقاومت ایران، پیروزیهای دولت فلسطین را تبریك گفت و برای تحقق آرمان مردم فلسطین آرزوی موفقیت كرد. وی با تاكید بر اینكه رژیم ایران منشاء اصلی تفرقه و بنیادگرایی و تروریسم در همه منطقه بخصوص عراق، سوریه، لبنان، یمن و همچنین فلسطین است گفت اما امروز رژیم آخوندی در منتهای ضعف بسر میبرد و بیش از همیشه شكننده و آسیبپذیر است. واقعیتی كه آنرا بخوبی در واكنشهای دیوانهوار و هیستریك سردمداران و رسانههای رژیم در رابطه با گردهمایی ۹ژوئیه مقاومت ایران، میتوان دید. مریم رجوی تاكید كرد این رژیم بیش از هرچیز از همبستگی و اتحاد مردم و مقاومت ایران با كشورها و ملتهای منطقه هراسناك است. لذا كشورهای منطقه و مردم و مقاومت ایران، باید با اتحاد عمل منطقه را از شر بنیادگرایی خالص كنند.

سایت حقیقت مانا- ۲۵ شهریور۹۷ –

سیامک نادری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.