مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

گزارشی به سه نسل: سیامک نادری

بخش اول

haghighat-mana-jeld1-sn

مطلب در فرومت “پی دی اف” است که با کلیک روی لینک فوق قابل مطالعه است.

توضیح:

ﺑدﻟﯾل ﻋدم اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﭼﮭﺎرﺟﻠد ﮐﺗﺎب درﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ، وﺑرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوزوﯾراﺳﺗﺎری ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺻﻔﺣﮫ ﺑﻧدی و…اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت. ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺟﻠد اوّ ل و ﺣﻘﺎﯾﻖ واطﻼﻋﺎت ﻧﮭﻔﺗﮫ درآن را… ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ دراﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم ﺑﮕذارم. ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﺑﺗوان ھرﭼﮭﺎرﺟﻠد ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل واﻟﺑﺗﮫ  درآﯾﻧده ﺑﺻورت ﭼﮭﺎرﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﭼﺎپ ﺷده دراﺧﺗﯾﺎرھم ﻣﯾﮭﻧﺎن وﻣردم آزاده وﺷرﯾف ﻗراردھم.

 ﺑﺎ درود وﺳﭘﺎس

ﺳﯾﺎﻣﮏ ﻧﺎدری ٢٩ﺧرداد ١٣٩٧

haghighat-mana-jeld1-sn

 

این کتاب ماحصل ۳۶ سال حضور درسازمان مجاهدین وسه سال تحقیق، بررسی وکسب اطلاعات صدها تن ازافراد جداشده ازسازمان وگفتگوبا آنها درآلبانی و اروپا است. انبوه اطلاعات واخباری که درهرزمینه ایی جمع آوری شده، تا بدین حدّ است که وقتی هرکدام ازماجدا شده ها درآلبانی، ولو تنها یک مورد آنرا می شنیدیم! با ورنمی کردیم وشوکه کننده بود. زیرا بدلیل توتالیتاریسم درتشکیلات امکان هیچگونه گفتگو وتبادل اطلاعات دراشرف وجود نداشت. برغم ترس ووحشتی که رجوی ایجاد کرده ومانع ازافشای حقایق شده است، این میزان ازاطلاعات، همه فساد وجنایت  اپورتونیسم ونقض اصول…را برملا می کند. این اطلاعات تنها نوک کوه یخی است که ما می بینیم، تمامیّت رجوی وسازمان را زیرسوال می برد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.