خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

شهادتهای هولناک از ماهیت فرقه رجوی توسط علامه الحسینی مشاور مریم رجوی

شهادتهایی عینی از تشکیلات فرقۀ رجوی توسط علامه الحسینی مشاور مریم رجوی

فعالیت های ما در تصویر

مقالات پربیننده

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکلام انجیل – درسه پرده سیامک نادری

syamak-naderi

جهت خواندن مطلب سیامک نادری روی لنیک فوق و یا همین نوشته کلیک کنید تا در فرمت پی دی اف آنرا مطالعه کنید 

اینکه مهوش سپهری (نسرین ) همردیف رهبری می گوید : »این مردم بی غیرت انقلاب نمی کنند و لیاقت این رهبری (رجوی)  کلام مسیح و سخنان بنیان گذارسازمان مجاهدین محمدحنیف نژاد، نافی سخنان توهین آمیزهمردیف شما (نسرین)به مردم است.که با وقاحت تمام درحضور شما ومریم وچهار هزار نفرحاضرین درنشست بیان می کنند. آیا شما از اسلام وقرآن ،مسیح و حنیف نژاد هیچ رنگ وبویی به خود گرفته اید؟!. من کلام قران ومسیح وحنیف را برایتان می آورم:

مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکلام  انجیل – درسه پرده آقا وخانم رجوی! و آقای مهدی ابریشم چی! مرد ملقّب به »شریف«؟!

سخنان مسیح را گوشدار: ّما من به شما می گویم:» هرگاه کسی »همچنین گفته شده است:»هرگاه مردی، با زن خود متارکه نماید، باید طالقنامه به اودهد«.ا زن خود را، جزبه علت زنا طالق دهد، اورا به زنا کاری می کشاند.

وهرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنامی کند«. متی ۵ -۲۳- مبارک باد میالد چنین پیامبری که پاهای یارانش را شستشو می داد! رجوی می گفت:»ازاین پس من دخالتی نمی کنم خودتان بروید مسائلتان راحل کنید. من که مسئول رخت چرک های شما نیستم«!؟.

به خانه روسپیان می رفت و…!. زن روسپی را! به زنی پاکدامن ازحواریون خود تبدیل کرد. ا ّما رجوی، زنان مجاهد وپاک دامن را ازیک همردیف به بیست وچهار والنهایه به هزار زن شورای رهبری تبدیل وبه معشوقه و، به حرمسرای خود کشید.

خودشیفگی های بی حّد ومرزفردیّتی یکتا وشهوتی که ضخامت قطور جنسیّتی چنین وحشی وجنون آمیز… مسیحی که بیماران و»روان پریشان« و» دیوانگان «را شفا میداد…!. رجوی بیماران را برای مرگ وبرگ برنده ای، در سفره تبلیغات سیاسی سازمان نیازداشت. ازطرفی هربیماری را تمارض می دانست!.

نمی دانم چرا نگفت این تمارض می کند به روان پریشی!. سکته مغزی که مدرک ارائه کردم، را هم تمارض می نامید؟.) اسناد پزشکی درمقاله پیشین ارائه شد(. مسیحی که می گفت:»دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم!. متی۲۰-۱۸ -۴( ،نه اینکه مردم درخدمت رهبری باشند!( آقای رجوی! چرا مهوش سپهری)نسرین( همردیف مریم رجوی وهمردیف شما؟!، درحضورشما و ۴۰۰۰ رزمنده ارتش آزادیبخش میگوید :»این مردم بی غیرت، بلند نمی شوند انقالب کنند؟!. اینها لیاقت این رهبری)رجوی(را ندارند«. چرا در قبال این حرف خانم »همردیف رهبری «سکوت کردید؟.

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.